Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Elena Aydin, PhD.
Abstrakt:
Zrnitosť pôdy je jednou zo základných fyzikálnych vlastností pôdy. Na jej určenie sa v súčastnosti používa viacero metód. Cieľom práce je spracovanie stručného prehľadu a porovnanie štandardných ako aj menej používaných metód určenia zrnitostného zloženia pôdy. Praktickým cieľom práce bude spracovanie meraní uskutočnených laserovým analyzátorom na princípe Fraunhoferovej metódy a ich prepočet s využitím indexov odrazu a adsorpcie podľa Mieho metódy a porovnanie s výsledkami podľa štandardnej (pipetovacej) metódy. Splnenie cieľov si vyžaduje počítačové zručnosti, schopnosť pracovať s databázou výsledkov, MS Excel, štatisticky vyhodnotiť namerané výsledky regresnými závislosťami a analytické zručnosti na vyhodnotenie získaných výsledkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.