Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Stanovenie zrnitostného zloženia pôdy laserovou difrakciou
Stav témy: schválené (Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Elena Aydin, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Elena Aydin, PhD.
Abstrakt: Zrnitosť pôdy je jednou zo základných fyzikálnych vlastností pôdy. Na jej určenie sa v súčastnosti používa viacero metód. Cieľom práce je spracovanie stručného prehľadu a porovnanie štandardných ako aj menej používaných metód určenia zrnitostného zloženia pôdy. Praktickým cieľom práce bude spracovanie meraní uskutočnených laserovým analyzátorom na princípe Fraunhoferovej metódy a ich prepočet s využitím indexov odrazu a adsorpcie podľa Mieho metódy a porovnanie s výsledkami podľa štandardnej (pipetovacej) metódy. Splnenie cieľov si vyžaduje počítačové zručnosti, schopnosť pracovať s databázou výsledkov, MS Excel, štatisticky vyhodnotiť namerané výsledky regresnými závislosťami a analytické zručnosti na vyhodnotenie získaných výsledkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-KBC krajinné inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.