Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Závislosť kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov hrozna na pozícii strapcov na viničnom kry
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je vyhodnotiť vplyv postavenia strapcov hrozna na viničnom kry na kvantitatívne a kvalitatívne parametre hrozna.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia