Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza funkcií plôch vyhradenej zelene.(MŠ,ZŠ,VŠ)
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martina Verešová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martina Verešová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca je zameraná na stav existujúcich plôch a porastov na záujmovej ploche. Základom bude inventarizácia plôch zelene, kde sa zhodnotí stav porastov a odporučia sa podporné opatrenia na zlepšenie kvality jej stavu. Zdôrazní sa potreba a využitie školskej záhrady pre výchovu a vzdelávanie školopovinných detí. Súčasťou bakalárskej práce bude analýza širších vzťahov, súčasného stavu, funkčno-priestorová, dopravno-urbanistická a historická analýza s dôrazom na k kultúru a tradíciu a návrh ideovej štúdie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
FZKI622Z502 Ateliéry tvorby vyhradenej zelene