Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
State of topic:
approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Faculty:
topic for all faculties
Institute:
Department of Management - FEM
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Témou bakalárskej práce je proces výberu a adaptácie zamestnancov. V teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy a definície týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov a jeho cieľov. Nasledujúce kapitoly sú podrobnejšie venované priebehu procesu výberu a adaptácie zamestnancov. Teoretická časť slúži ako východisko pre praktickú časť, v ktorej bol rozpracovaný proces výberu a adaptácie zamestnancov v podniku Osram, s.r.o. Úvod praktickej časti je venovaný základnej charakteristike podniku a objasneniu štruktúry zamestnancov. Podstatu práce tvorí podrobný popis procesov výberu a adaptácie zamestnancov a záver praktickej časti je venovaný konkrétnym opatreniam na zlepšenie daných procesov. Význam práce spočíva v analýze systému podniku pri obsadzovaní voľného pracovného miesta, adaptácie zamestnancov a návrhov na zvýšenie efektívnosti podniku.

There are no limitations of the topic