Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Stav témy: schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Ústav: Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov: --
Navrhol: Veronika Oťapková
Abstrakt: Témou bakalárskej práce je proces výberu a adaptácie zamestnancov. V teoretickej časti sú obsiahnuté základné pojmy a definície týkajúce sa riadenia ľudských zdrojov a jeho cieľov. Nasledujúce kapitoly sú podrobnejšie venované priebehu procesu výberu a adaptácie zamestnancov. Teoretická časť slúži ako východisko pre praktickú časť, v ktorej bol rozpracovaný proces výberu a adaptácie zamestnancov v podniku Osram, s.r.o. Úvod praktickej časti je venovaný základnej charakteristike podniku a objasneniu štruktúry zamestnancov. Podstatu práce tvorí podrobný popis procesov výberu a adaptácie zamestnancov a záver praktickej časti je venovaný konkrétnym opatreniam na zlepšenie daných procesov. Význam práce spočíva v analýze systému podniku pri obsadzovaní voľného pracovného miesta, adaptácie zamestnancov a návrhov na zvýšenie efektívnosti podniku.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia