Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Variabilita genetických zdrojov mrkvy obyčajnej
Stav témy:
schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD.
Abstrakt:
-

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia