Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt:
Zvyšujúce sa množstvo skleníkových plynov, a najmä CO2, v zemskej atmosfére vedie nielen k rastu globálnej teploty, ale, čo je ešte horšie, prispieva k častejšiemu výskytu extrémneho počasia. Vlny horúčav, sucho, povodne, extrémne zrážky a nakoniec aj intenzívne búrky nadobúdajú v posledných desaťročiach extrémnejší charakter, čoho dôsledku sú aj čoraz vyššie materiálne škody v obývaných oblastiach sveta. Hlavným cieľom bakalárskej práce je vypracovať literárny prehľad o možnostiach hodnotenia sucha v kontexte súčasných a budúcich klimatických podmienok a navrhnúť metodiku hodnotenia sucha pre vybranú lokalitu, resp. lokality

K tématu nejsou zadaná žádná omezení