Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Indexi sucha ako nástroj hodnotenia dopadov klimatickej zmeny
Stav témy: schválené (Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Abstrakt: Zvyšujúce sa množstvo skleníkových plynov, a najmä CO2, v zemskej atmosfére vedie nielen k rastu globálnej teploty, ale, čo je ešte horšie, prispieva k častejšiemu výskytu extrémneho počasia. Vlny horúčav, sucho, povodne, extrémne zrážky a nakoniec aj intenzívne búrky nadobúdajú v posledných desaťročiach extrémnejší charakter, čoho dôsledku sú aj čoraz vyššie materiálne škody v obývaných oblastiach sveta. Hlavným cieľom bakalárskej práce je vypracovať literárny prehľad o možnostiach hodnotenia sucha v kontexte súčasných a budúcich klimatických podmienok a navrhnúť metodiku hodnotenia sucha pre vybranú lokalitu, resp. lokality

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia