Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potenciál vybranej plodiny
Stav témy: schválené (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Ján Horák, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov:2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Biouhlie je produkt ktorý vznikol procesom zvaným pyrolýza. Pyrolýza je proces, pri ktorom sa biomasa zahrieva bez prístupu, resp. s obmedzeným prístupom vzduchu pri teplotách 300-600°C. Najväčší potenciál biouhlia je jeho využitie ako aditívum do pôdy. Viaceré publikácie v renomovaných časopisoch poukazujú na nasledovné pozitíva: - z pôdy, v ktorej je dostatok uhlíka sa znížia emisie skleníkových plynov ako oxid dusný a metán - ukladanie biouhlia do pôdy je spôsob odstraňovania CO2 z atmosféry - biouhlie zvyšuje katiónovú výmennú kapacitu znižuje vyplavovanie živín, a tým sa znižuje potreba umelých priemyselných hnojív - biouhlie vyrovnáva pH pôdy - biouhlie zvyšuje obsah pôdneho uhlíka - biouhlie zlepšuje vodný režim pôdy Cieľom tejto diplomovej práce je zhodnotiť vplyv aplikácie biouhlia na produkčný potencial vybranej plodiny.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia