Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Tvorba hydrologických podkladov v krajine
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Karol Šinka, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Karol Šinka, PhD.
Abstrakt: Od polovice minulého storočia v dôsledku rozsiahlych zásahov do krajiny (predovšetkým poľnohospodárskej)došlo k narušeniu jej stability, z pohľadu ekologického i hydrologického (zadržiavania vody). Redukcia, miestami až úplná eliminácia vegetačných prvkov, nesprávna organizácia pôdneho fondu sa prejavila intenzívnejšou degradáciou pôdy (vodná, poprípade veterná erózia pôdy), znečistením vodných tokov i plôch, povodňami resp. zaplavením. Cieľom práce je podrobnou analýzou a následne syntézou prírodných podmienok krajiny (uskutočnených pomocou prostredia GIS) vytvoriť hydrologické (mapové i textové) podklady nevyhnutné pre zmiernenie jej degradácie prostredníctvom návrhu ekostabilizačných a vodohospodárskych opatrení.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-KBC krajinné inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.