Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Tvorba hydrologických podkladov v krajine
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov:2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Od polovice minulého storočia v dôsledku rozsiahlych zásahov do krajiny (predovšetkým poľnohospodárskej)došlo k narušeniu jej stability, z pohľadu ekologického i hydrologického (zadržiavania vody). Redukcia, miestami až úplná eliminácia vegetačných prvkov, nesprávna organizácia pôdneho fondu sa prejavila intenzívnejšou degradáciou pôdy (vodná, poprípade veterná erózia pôdy), znečistením vodných tokov i plôch, povodňami resp. zaplavením. Cieľom práce je podrobnou analýzou a následne syntézou prírodných podmienok krajiny (uskutočnených pomocou prostredia GIS) vytvoriť hydrologické (mapové i textové) podklady nevyhnutné pre zmiernenie jej degradácie prostredníctvom návrhu ekostabilizačných a vodohospodárskych opatrení.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.