Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Výpočet charakteristík povrchového odtoku v prostredí GIS a DesQ-MaxQ
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Karol Šinka, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Karol Šinka, PhD.
Abstrakt: Práca sa zameriava na výpočet objemu povrchového odtoku a maximálneho (kulminačného) prietoku v ohrozených, hydrologicky alebo ekologicky málo stabilných mikropovodiach vybraného katastrálneho územia - vychádzajúc z podrobného rozboru ich prírodných podmienok. Po zhodnotení a vzájomnom porovnaní dosiahnutých hydrologických výpočtov zrealizovaných v prostredí geografických informačných systémov, a v hydrologickom modely DesQ-MaxQ sa vytvoria výstupy textového i mapového charakteru nevyhnutné pre správny návrh protieróznych a protipovodňových opatrení v krajine.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.