Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Metódy zberu priestorových údajov pre tvorbu výškopisu
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozef Halva, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Halva, PhD.
Abstrakt: Existuje viacero spôsobov viac či menej presných, rýchlych a nákladných metód pre získavanie priestorových údajov pre tvorbu výškopisu. Cieľom práce bude zozbierať informácie o rôznych metódach a porovnať ich z rôznych hľadísk.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia