Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Tvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úprav
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Tvorba máp výškopisu v projektoch pozemkových úprav je jedným zo základných vstupných podkladových údajov pre projekt....

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia