Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Určenie erózneho odnosu z poľnohospodárskej pôdy vybraného územia
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozef Halva, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Halva, PhD.
Abstrakt: Určenie erózneho odnosu z poľnohospodárskej pôdy vybraného územia je základnou podmienkou pre návrh opatrení na ohranu nielen samotnej poľnohospodárskej pôdy, ale aj dotknutej okolitej krajiny pred následkami erózie.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia