Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Určenie ohrozenia krajiny vodnou eróziou
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozef Halva, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Jozef Halva, PhD.
Abstrakt: V doterajších aplikáciách určenia eróznej ohrozenosti vodnou eróziou sa rieši prevažne poľnohospodárska pôda. V súčasnosti stále viac medzi verejnosťou rezonuje i ohrozenie ostatných súčastí krajiny, hlavne zastavaného územia. Práca sa zameria na ohrozenie vodnou eróziou a jej následkami v celej krajine, hlavne na prepojenie dôsledkov vodnej erózie na poľnohospodárskej pôdy a zastavanom územi....

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia