Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti predchádzania vzniku odpadov z obalov
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Anna Báreková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anna Báreková, PhD.
Abstrakt: Podľa Programu predchádzania vzniku odpadu SR, ktorý vypracovalo Ministerstvo životného prostredia, má byť hlavným princípom odpadového hospodárstva zabránenie vzniku odpadu. Cieľom je posun od materiálového zhodnocovania k predchádzaniu vzniku odpadu, pričom sa prioritne zameriava na prúdy odpadov, ktoré majú významný negatívny vplyv na životné prostredie a ktorých množstvo je možné efektívne znižovať. K nim patria aj odpady z obalov. Úlohou bakalárskej práce je zhodnotiť súčasný stav nakladania s danými odpadmi v SR a v zahraničí, popísať možné nástroje a postupy na predchádzanie ich vzniku. Súčasťou práce bude vyhodnotenie prínosu zmeny spotrebiteľských zvyklostí orientovaním sa na bezobalové produkty.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia