Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie celkového nakladania s odpadmi v spaľovni Duslo, a. s. Šaľa
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Anna Báreková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anna Báreková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca má za cieľ analyzovať proces spracovania odpadov v spaľovni podniku Duslo, a.s. Šaľa a následne posúdiť jej celkový vplyv na životné prostredie za posledných desať rokov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia