Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie možností spracovania obalov z bioplastov kompostovaním
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analýza súčasného stavu nakladania s odpadmi z biologicky rozložiteľných obalových materiálov a zhodnotenie účinnosti ich degradácie v procese kompostovania.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia