Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie vplyvu zavedenia domáceho kompostovania na efektívnosť odpadového hospodárstva vo vybranej obci
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Anna Báreková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Anna Báreková, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je posúdiť účinok zavedenia daného opatrenia na zloženie a množstvo skládkovaného zmesového komunálneho odpadu. Zistené zmeny budú vyhodnotené nie len z pohľadu ekonomických ukazovateľov, ale aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie a environmentálne správanie obyvateľov.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia