Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie kvality povrchových vôd určeného regiónu (okresu)
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Abstrakt: Voda ako jeden zo základných zdrojov biosféry plní pre ľudskú spoločnosť veľa funkcií a je nevyhnutnou podmienkou pre jej ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj. Možnosti využitia vody na rôzne účely však veľmi ovplyvňuje kvalita (akosť) vody. Cieľom záverečnej bakalárskej práce je podľa zistených informácií a v súlade s aktuálnymi legislatívnymi nástrojmi vypracovať hodnotenie kvality vybraných zdrojov povrchových vôd daného územia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-KBC krajinné inžinierstvo-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.