Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnotenie kvality povrchových vôd určeného regiónu (okresu)
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Voda ako jeden zo základných zdrojov biosféry plní pre ľudskú spoločnosť veľa funkcií a je nevyhnutnou podmienkou pre jej ekonomický, sociálny a kultúrny rozvoj. Možnosti využitia vody na rôzne účely však veľmi ovplyvňuje kvalita (akosť) vody. Cieľom záverečnej bakalárskej práce je podľa zistených informácií a v súlade s aktuálnymi legislatívnymi nástrojmi vypracovať hodnotenie kvality vybraných zdrojov povrchových vôd daného územia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.