Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh ÚSES pre vybrané katastrálne územie
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: prof. Ing. Jozef Streďanský, DrSc.
Abstrakt: Zákon NR SR č. 543/2002 Z. Z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. definuje miestny územný systém ekologickej stability (MÚSES) ako celopriestorovú štruktúru navzájom prepojených ekosystémov, ich zložiek a prvkov, ktorá zabezpečuje rozmanitosť podmienok a foriem života v krajine. Cieľom diplomovej práce je pre určené katastrálne územie s využitím platných metodík spracovať analytickú, syntetickú a návrhovú časť MÚSES vrátane bilancie plôch navrhnutých prvkov MÚSES (biocentrá, biokoridory, interakčné prvky).

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia