Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Environmentálne aspekty vertikálnych stien
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Abstrakt: Vertikálne steny predstavujú alternatívne možnosti uplatnenia rastlín v exteriéri. Cieľom mnohých výskumov je hodnotenie možností efektívneho využitia rastlín v týchto alternatívnych systémoch. Zelené steny prinášajú najmä ekologické, bioklimatické a estetické benefity. Na príklade experimentu – vertikálnych paneloch s rastlinami domácej flóry v areáli FZKI hodnotiť rastové parametre rastlín (výška porastu, farebnosť zmesi počas kvitnutia, hustota zapojenia), fyziologické zmeny rastlín (obsah chlorofylov, prieduchová vodivosť, fluorescencia chlorofylu) vo vzťahu k režimu závlahy a tiež hodnotenie estetickej funkčnosti (zapojenie plochy rastlinami a životnosti celého pestovateľského systému vertikálnej steny).


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.