Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Vladimír Tančin, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Kanka, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra veterinárskych disciplín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia