Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Ústav: Katedra manažmentu (FEM)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Eva Kálnayová
Abstrakt: Bakalárska práca sa bude riešiť v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu, prípadne aj v dvoch. V takom prípade budú tieto dva subjekty porovnávané a vyvodené budú zodpovedajúce závery vo vzťahu témy práce k dosahovaným výrobným a ekonomickým výsledkom. Podkladové údaje budú získavané jednak z riadených rozhovorov s vybranými manažérskymi pracovníkmi, ako aj na základe dotazníkového prieskumu realizovaného tak medzi manažérskymi, ako aj radovými zamestnancami.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení