Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Ústav:
Katedra manažmentu - FEM
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca sa bude riešiť v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu, prípadne aj v dvoch. V takom prípade budú tieto dva subjekty porovnávané a vyvodené budú zodpovedajúce závery vo vzťahu témy práce k dosahovaným výrobným a ekonomickým výsledkom. Podkladové údaje budú získavané jednak z riadených rozhovorov s vybranými manažérskymi pracovníkmi, ako aj na základe dotazníkového prieskumu realizovaného tak medzi manažérskymi, ako aj radovými zamestnancami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia