Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Basic information

Topic has been proposed by a student whose name can be found on line Proposed by.

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
State of topic: approved (doc. Ing. Mária Šajbidorová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Dr.h.c. doc. Ing. Mária Kadlečíková, CSc.
Faculty: topic for all faculties
Institute: Department of Management - FEM
Max. no. of students: --
Proposed by: Eva Kálnayová
Summary: Bakalárska práca sa bude riešiť v podmienkach vybraného podnikateľského subjektu, prípadne aj v dvoch. V takom prípade budú tieto dva subjekty porovnávané a vyvodené budú zodpovedajúce závery vo vzťahu témy práce k dosahovaným výrobným a ekonomickým výsledkom. Podkladové údaje budú získavané jednak z riadených rozhovorov s vybranými manažérskymi pracovníkmi, ako aj na základe dotazníkového prieskumu realizovaného tak medzi manažérskymi, ako aj radovými zamestnancami.

There are no limitations of the topic