Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Kvalita a monitoring ovzdušia vo vybranej lokalite
Stav témy:
schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jozefína Pokrývková, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Významnú úlohu príslušnej zložky životného prostredia zohráva pamäť. Ovzdušie ako aj voda sa očisťujú na úrok pôdy a táto, vzhľadom na svoje vlastnosti, akumuluje prijaté kontaminanty až nad úroveň prípustných koncentrácií. Sekundárne pritom negatívne pôsobí na hydrosféru. Koncentrácie škodlivín v ovzduší kolíše v širokom rozsahu hodnôt v závislosti od rozloženia zdroja znečistenia, výšky komínov, veľkosti emisií, topografických podmienok a najmä veľmi premenlivých meteorologických podmienok. Imisná situácia sa behom posledného storočia výrazne zmenila.S minimalizáciou produkcie emisií súvisí aj problematika diagnostiky a monitorizácie imisií a imisného zaťaženia najmä husto obývaných hospodársko-priemyselných aglomerácií. Automatizované monitorovacie systémy spájané do regionálnych a medzinárodných (globálnych) sietí s akcentom sledovania humánnych aspektov však nedostatočne pokrývajú aj túto sféru, nehovoriac o voľnej poľnohospodárskej a lesnej krajine. Používané kvantitatívne metódy, pre registráciu krátkodobých extrémov, sú pomerne náročné na technické vybavenie a viazané na energetické zázemie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.