Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Posúdenie stresových faktorov krajiny vo vybranej lokalite
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce bude zmapovať popísať s posúdiť stresové faktory krajiny. Popíšeme, zmapujeme a posúdime endogénne a exogénne stresové faktory, primárne (plochy priemyslu, poľnohospodárske objekty, sídla,..) a sekundárne (kontaminácia hornín, pôdy, vody, ovzdušia, poškodenie vegetácie) stresové faktory. Taktiež popíšeme a zmapujeme prirodzené, antropogénne, viditeľné a neviditeľné stresové faktory.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.