Prehľad vypísaných tém - Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Priebeh kvality vody severozápadnej časti Žitného ostrova
Stav témy: schválené (Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Abstrakt: Žitný ostrov predstavuje významný zdroj vody pre oblasť Podunajskej nížiny. Voda je využívaná vo všetkých sférach priemyslu, poľnohospodárstva a pre obyvateľstvo. Aj preto je potrebné sledovať jej kvalitu a minimalizovať potenciálne znečistenie. Cieľom práce bude na základe verejne dostupných podkladov vyhodnotiť chod kvality vody (podzemnej alebo povrchovej) v severozápadnej časti Žitného ostrova. Bližšia špecifikácia územia bude urobená v spolupráci so študentom.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.