Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Vývoj poistného trhu na Slovensku so zameraním na poistenie v poľnohospodárstve
State of topic: approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je charakterizovať poistný trh vo všeobecnosti a poukázať na jeho význam. Práca vymedzuje základné pojmy, ako napr. poistný trh, poistná zmluva, poistný vzťah, poistník, poistený a iné. Zaoberá sa členením poisteného trhu, jeho osobitosťami a účastníkmi, systémom poistenia a definuje a analyzuje vybrané ukazovatele poistného trhu v sledovanom období. Práca hodnotí jednotlivé produkty poľnohospodárskeho poistenia na Slovensku, hodnotí podiely na trhu jednotlivých poisťovní, ktoré ponúkajú poľnohospodárske poistenie.

There are no limitations of the topic