Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti využitia výsledkov diaľkového prieskumu Zeme v krajinárstve
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marcel Kliment, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marcel Kliment, PhD.
Abstrakt: Proces projektovania a plánovania opatrení v krajine vyžaduje znalosť aktuálnych údajov/dát kvantitatívneho a kvalitatívneho charakteru o všetkých jej prvkoch. Diaľkový prieskum Zeme (DPZ) je jednou z mnohých mapovacích technológií používaných na zber takýchto dát. Výstupmi sú okrem presných priestorových geometrických parametroch mapovaných prvkov aj kvalitatívne údaje poskytujúce informácie, okrem iného aj o stave, ako aj vzájomnom pôsobení jednotlivých zložiek krajiny. Základným princípom tejto technológie je získavanie údajov bez kontaktu s mapovanými prvkami, vyhodnocovaním obrazu odrazeného elektromagnetického žiarenia zosnímaného záznamovým zariadením, nachádzajúcim alebo pohybujúcim sa v okolitom priestore.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-KBC krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.