Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability vo vybranej časti krajiny
Stav témy: schválené (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Abstrakt: Zámerom diplomovej práce bude spracovanie miestneho územného systému ekologickej stability vo vybranej časti krajiny. Pri tvorbe diplomovej práce budeme postupovať podľa platných metodických postupov, ktoré členia túto dokumentáciu na: analytickú časť, syntetickú (interpretačnú) časť a návrhovú časť. V analytickej časti sa zameriame najmä na vymedzenie riešeného územia, prehľad použitých podkladov, prírodné pomery, využitie pozemkov, pozitívne prvky v krajine a negatívne prvky v krajine. Zo syntetickej a interpretačnej časti budeme riešiť ekologickú stabilitu územia. Na základe výpočtu koeficientu ekologickej stability určíme potrebu návrhu nových ekologických prvkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-KII krajinné inžinierstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.