Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Zdokonaľovanie podsystému Zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra účtovníctva - FEM
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Skvalitňovanie podsystému "Zásoby" vo vybranom podnikateľskom subjekte, s dôrazom na vstupy a výstupy tohto podsystému.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia