Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zdokonaľovanie podsystému účtovníctvo vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Milan Kučera, CSc.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary: Na základe analýzy podnikového informačného systému s dôrazom na podsystém účtovníctvo v oblasti vstupov, výstupov, softvéru, hardvéru a personálneho zabezpečenia sa stanovia návrhy na jeho skvalitnenie

There are no limitations of the topic