Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kvalitatívne ukazovatele vybraných zástupcov koreninových rastlín v závislosti od foliárnej aplikácie hnojiva Stercosul
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca experimentálneho charakteru bude zameraná na dopestovanie rastlinného materiálu vybraných druhov koreninových rastlín. Diplomant zvolí vhodné agrotechnické postupy a po získaní čerstvej fytomasy bude táto analyzovaná v laboratóriu Katedry zeleninárstva s cieľom stanoviť kvalitatívne ukazovatele - chlorofyl a, b a karotenoidy. Varianty pokusu budú pozostávať z kontroly (bez aplikácie hnojiva) a z variantu, kde bude foliárne aplikované hnojivo Stercosul.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia