Prehľad vypísaných tém - Katedra zeleninárstva (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Kvantitatívne ukazovatele a obsah silíc vo vybraných zástupcoch koreninových rastlín v závislosti od foliárnej aplikácie hnojiva Stercosul
Stav témy: schválené (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra zeleninárstva - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca experimentálneho charakteru bude zameraná na dopestovanie rastlinného materiálu vybraných druhov koreninových rastlín podľa vhodne zvolených agrotechnických postupov v dvoch variantoch (bez aplikácie a s foliárnou aplikáciou hnojiva Stercosul). Vplyv na výšku úrody čerstvej fytomasy, ako významného kvantitatívneho parametra, bude zistený porovnaním výsledkov oboch variantov. Po vysušení bude vo fytomase stanovený aj kvalitatívny parameter – obsah silíc a to za pomoci destilácie vodnou parou.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia