Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Návrh miestneho územného systému ekologickej stability v katastrálnom území Mojmírovce
State of topic: approved (doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Landscape Planning and Land Consolidation - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mária Tárníková, PhD.
Summary: Zámerom diplomovej práce bude spracovanie miestneho územného systému ekologickej stability vo vybranej časti krajiny. Pri tvorbe diplomovej práce budeme postupovať podľa platných metodických postupov, ktoré členia túto dokumentáciu na: analytickú časť, syntetickú (interpretačnú) časť a návrhovú časť. V analytickej časti sa zameriame najmä na vymedzenie riešeného územia, prehľad použitých podkladov, prírodné pomery, využitie pozemkov, pozitívne prvky v krajine a negatívne prvky v krajine. Zo syntetickej a interpretačnej časti budeme riešiť ekologickú stabilitu územia. Na základe výpočtu koeficientu ekologickej stability určíme potrebu návrhu nových ekologických prvkov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-KII Landscape Engineering

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.