Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Spracovanie dokument starostlivosti o dreviny pre vybrané plochy zelene v meste Turzovka
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Rovná, PhD.
Abstrakt: Dokument starostlivosti o dreviny bude spracovaný pre vybrané plochy zelene v modelovom meste Turzovka. Súčasťou práce bude aj spracovanie prehľadu o výmerách plôch zelene, o kvalite a kvantite drevín a lokalizácia drevín. Textová časť bude zameraná na metodiku hodnotenia drevín, výsledky analýz vlastného hodnotenia a tiež návrhovú časť, ktorá prináša názor na zhodnotenie porastov, zvýšenie kvality zelene v meste a zaoberá sa aj vytypovaním druhov drevín vhodných na následná novú výsadbu. Grafická časť bude zameraná na priemet stromov a krov na riešených plochách, ako i na znázornenie plôch zelene v meste.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.