Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sociálne a ekonomické aspekty prírodných prvkov v mestskom prostredí
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt: Urbanizované prostredie predstavuje územie, ktoré je intenzívne využívané, obsahuje mnoho nových, umelo vytvorených a tiež pozmenených prírodných prvkov. Prírodné prvky v mestskom prostredí plnia viacero funkcií a poskytujú úžitky, ktoré ovplyvňujú kvalitu života obyvateľov. Sociálne aspekty predstavujú úžitky, ktoré obyvatelia môžu vnímať pozitívne z pohľadu psychohygieny, ale aj negatívne, ako napríklad zdroj alergénov. Ekonomické aspekty prírodných prvkov môžu predstavovať tak úžitky, ako aj náklady (napríklad na údržbu). Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť sociálne aspekty (metódou dotazníkového prieskumu) a ekonomické aspekty (analýza nákladov a úžitkov) prírodných prvkov vo vybranom meste/mestskej časti. Výstupom práce budú odporúčania pre manažment prírodných prvkov vo vybranom meste.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.