Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Identifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentu
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra ekológie (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt:
Ekosystémy a ich služby sú v súčasnosti v centre záujmu odbornej ale aj laickej verejnosti. Služby ekosystémov sú poskytované cez tzv. funkčné skupiny organizmov. Bezstavovce plnia v ekosystémoch dôležité funkcie a zahŕňajú viaceré funkčné skupiny. Cieľom diplomovej práce je identifikovať funkčné skupiny bezstavovcov epigejonu opadavého listnatého lesa a porovnať ich zastúpenie na rôznych typoch stanovíšť. Študent v praktickej časti riešenia svojej diplomovej práce bude pracovať so vzorkami bezstavovcov epigejonu odchytenými v rámci terénnych prác v predchádzajúcich rokoch. Jeho úlohou bude determinácia taxónov na úroveň potrebnú pre identifikáciu funkčnej skupiny. Pre každú funkčnú skupinu bude na základe kvantitatívnych údajov stanovená sezónna dynamika, prípadne ďalšie ekologické ukazovatele. Dôležitým výstupom bude porovnanie zastúpenia funkčných skupín a ich dynamiky na rôznych stanovištiach lesného ekosystému, ako aj väzba sezónnej aktivity na vybrané klimatické ukazovatele.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.