Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Identifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentu
State of topic:
approved
Thesis supervisor: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Ecology - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Summary:
Ekosystémy a ich služby sú v súčasnosti v centre záujmu odbornej ale aj laickej verejnosti. Služby ekosystémov sú poskytované cez tzv. funkčné skupiny organizmov. Bezstavovce plnia v ekosystémoch dôležité funkcie a zahŕňajú viaceré funkčné skupiny. Cieľom diplomovej práce je identifikovať funkčné skupiny bezstavovcov epigejonu opadavého listnatého lesa a porovnať ich zastúpenie na rôznych typoch stanovíšť. Študent v praktickej časti riešenia svojej diplomovej práce bude pracovať so vzorkami bezstavovcov epigejonu odchytenými v rámci terénnych prác v predchádzajúcich rokoch. Jeho úlohou bude determinácia taxónov na úroveň potrebnú pre identifikáciu funkčnej skupiny. Pre každú funkčnú skupinu bude na základe kvantitatívnych údajov stanovená sezónna dynamika, prípadne ďalšie ekologické ukazovatele. Dôležitým výstupom bude porovnanie zastúpenia funkčných skupín a ich dynamiky na rôznych stanovištiach lesného ekosystému, ako aj väzba sezónnej aktivity na vybrané klimatické ukazovatele.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EMG Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.