Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Identifikácia funkčných skupín epigeionu opadavého listnatého lesa na stanovištiach s rôznym typom manažmentu
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt: Ekosystémy a ich služby sú v súčasnosti v centre záujmu odbornej ale aj laickej verejnosti. Služby ekosystémov sú poskytované cez tzv. funkčné skupiny organizmov. Bezstavovce plnia v ekosystémoch dôležité funkcie a zahŕňajú viaceré funkčné skupiny. Cieľom diplomovej práce je identifikovať funkčné skupiny bezstavovcov epigejonu opadavého listnatého lesa a porovnať ich zastúpenie na rôznych typoch stanovíšť. Študent v praktickej časti riešenia svojej diplomovej práce bude pracovať so vzorkami bezstavovcov epigejonu odchytenými v rámci terénnych prác v predchádzajúcich rokoch. Jeho úlohou bude determinácia taxónov na úroveň potrebnú pre identifikáciu funkčnej skupiny. Pre každú funkčnú skupinu bude na základe kvantitatívnych údajov stanovená sezónna dynamika, prípadne ďalšie ekologické ukazovatele. Dôležitým výstupom bude porovnanie zastúpenia funkčných skupín a ich dynamiky na rôznych stanovištiach lesného ekosystému, ako aj väzba sezónnej aktivity na vybrané klimatické ukazovatele.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.