Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vypracovanie optimálneho modelu metodiky terénneho výskumu pre zabezpečenie efektívneho dlhodobého ekologického výskumu bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesa
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt: Skúsenosti z rôznych výskumných programov poukazujú na to, že krátkodobé projekty sú nepostačujúce na zhodnotenie dôsledkov globálnych zmien na štruktúru a fungovanie ekosystémov. Dlhodobý ekologický výskum ekosystémov je základným nástrojom poskytujúcim relevantné podklady pre pochopenie zmien v ekosystémoch. Zabezpečenie priebehu a efektivity takéhoto výskumu je spojené s dôkladným naplánovaním a vypracovaním optimálnej metodiky terénnych prác. Cieľom diplomovej práce je vypracovanie dizajnu dlhodobého ekologického výskumu epigeionu opadavého listnatého lesa na lokalite Báb so zameraním na optimalizáciu veľkosti výskumných plošiek, počtu a priestorového rozmiestnenia pascí vo väzbe na cieľové ekologické ukazovatele.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.