Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Stav témy: schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Prčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Prčík, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analýza a zhodnotenie prírodného potenciálu krajiny vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja. Prostredníctvom konkrétnych príkladov študent poukáže na možnosti uplatňovania vidieckeho turizmu a na využívanie špecifických prírodných daností vo vybranom okrese. Čiastkové výsledky práce študent spracuje do návrhov opatrení smerom do praxe a navrhne konkrétne možnosti rekreačného využitia na základe vyšpecifikovaných a zadefinovaných prírodných daností.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.