Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie odpadového hospodárstva v obci Slažany
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Žaneta Pauková, PhD.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je analyzovať a zhodnotiť stav odpadového hospodárstva v obci Slažany v Nitrianskom samosprávnom kraji a zhodnotiť jeho efektívnosť. Parciálnym cieľom bakalárskej práce je na základe dotazníkovej metódy zistiť záujem obyvateľov o separovaný zber a mieru informovanosti občanov o problematike odpadového hospodárstva. Na základe výsledkov navrhnúť opatrenia zabezpečujúce zlepšenie súčasného stavu nakladania s komunálnom odpadom triedením.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.