Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Návrh a realizácia ekologickej exkurzie ako nástroja tvorivých aktivizačných metód vo vyučovaní
Stav tématu:
schváleno
Vedoucí práce:
Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště:
Katedra ekológie (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Abstrakt: V práci budú rozpracované teoretické východiská problematiky prípravy ekologickej exkurzie. V druhej časti práce bude pripravený návrh ekologickej exkurzie pre miestne školy v konkrétnych lokalitách s cieľom viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k prírode a k ochrane prírody. Výstupom diplomovej práce bude realizácia samotných exkurzií. Zameranie exkurzií by malo byť orientované na polohu, históriu, predmet ochrany a jednotlivé náučné tabule situované na predmetných lokalitách. Prácu je možné realizovať v spolupráci so správami chránených krajinných oblastí resp. národných parkov alebo s mimovládnymi organizáciami a ochranárskymi organizáciami.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-EMZ environmentálny manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.