Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza a hodnotenie nakladania s odpadom vo vybraných obciach SR
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce bude zhodnotiť stav nakladania s komunálnym odpadom so zameraním na separovanie odpadov vo vybraných obciach okresu resp. mikroregiónu. Na základe analýzy zhodnocovania a zneškodňovania odpadov vo vybraných obciach, porovnania produkcie KO a zhodnotenia ekonomických aspektov nakladania s odpadom navrhnúť pre jednotlivé obce efektívnejšie opatrenia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.