Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Identifikácia faktorov ohrozenia biodiverzity vo vybranom území
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Abstrakt: Biologická rozmanitosť zohráva dôležitú úlohu pre zachovanie základných ekosystémových procesov a podporu ekologických funkcií. Cieľom práce bude identifikovať a zhodnotiť rizikové faktory, ktoré ohrozujú biologickú diverzitu vo vybranom území (katastrálne územie obcí). Na základe zistených údajov a výsledkov z terénneho výskumu navrhneme účinnejšie opatrenia na zlepšenie stavu ochrany biodiverzity resp. zamedzenie ohrozovania biodiverzity vo vybranom území. Hodnotením faktorov ohrozujúcich biodiverzitu študent získava prehľad aj o skutočnom stave zložiek životného prostredia a spôsoboch ich monitorovania, o platných legislatívnych predpisoch a ich obsahovom zameraní, o environmentálnom povedomí obyvateľstva v danom regióne ako aj prehľad o zdrojoch a činnostiach znečisťujúcich životné prostredie vo vybranom území.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-EMZ environmentálny manažment-- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.