Přehled vypsaných témat - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Identifikácia a hodnotenie alejí a stromoradí vo vybranom katastrálnom území
Stav tématu: schváleno
Vedoucí práce: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra ekológie (FEŠRR)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhl: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Abstrakt: Vodné toky a komunikácie so sprievodnou vegetáciou sú dôležitým krajinotvornym prvkom a vytvárajú obraz krajiny. Zeleň v blízkosti komunikácií je často jediným prvkom, ktorý môže čiastočne zmenšiť negatívny tlak dopravy na prírodu a krajinu. Sprievodná zeleň vodných tokov predstavuje v krajine stabilizačný prvok. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je definovať pojmy, ktoré sa problematiky alejí a stromoradí týkajú (historické hľadisko, pozitívne a negatívne dopady, obnova, zakladanie a starostlivosť). Cieľom praktickej časti práce bude na základe metodiky mapovania alejí terénnym výskumom zhodnotiť vybrané parametre mapovaných prvkov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.