Summary of topics offered - Faculty of European Studies and Regional Development

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Identifikácia a hodnotenie alejí a stromoradí vo vybranom katastrálnom území
State of topic:
approved
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department:
Department of Ecology - FESRD
Max. no. of students:
1
Academic year:
2018/2019
Proposed by: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Summary: Vodné toky a komunikácie so sprievodnou vegetáciou sú dôležitým krajinotvornym prvkom a vytvárajú obraz krajiny. Zeleň v blízkosti komunikácií je často jediným prvkom, ktorý môže čiastočne zmenšiť negatívny tlak dopravy na prírodu a krajinu. Sprievodná zeleň vodných tokov predstavuje v krajine stabilizačný prvok. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je definovať pojmy, ktoré sa problematiky alejí a stromoradí týkajú (historické hľadisko, pozitívne a negatívne dopady, obnova, zakladanie a starostlivosť). Cieľom praktickej časti práce bude na základe metodiky mapovania alejí terénnym výskumom zhodnotiť vybrané parametre mapovaných prvkov.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-EMG Environmental Management

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.